Logo Loading
 • 0 artykułów - 0,00 
  • Brak produktu w koszyku

Regulamin sklepu

Systemy zamocowań dla budownictwa i przemysłu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

TRUTEK.COM.PL

 • 1 Postanowienia ogólne
 • 2 Definicje
 • 3 Zamówienia
 • 4 Płatność i cena
 • 5 Realizacja zamówienia
 • 6 Odstąpienie od umowy
 • 7 Rękojmia za wady
 • 8 Ochrona Danych Osobowych
 • 9 Postanowienia końcowe

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem https://trutek.com.pl prowadzony jest przez firmę Trutek Fasteners Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, Al. Krakowska 38, 05-090 Janki, NIP: 5342256188, REGON: 015722173, KRS: 0000205488, adres elektroniczny: info@trutek.com.pl.
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy.
 3. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 4. W celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą Klient może przed złożeniem zamówienia skorzystać z prawa do negocjacji warunków umowy. W przypadku rezygnacji przez Klienta z możliwości negocjacji, niniejszy Regulamin stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Dostęp do Regulaminu Klient może uzyskać w każdym momencie pod adresem: https://socialdream.pl/regulamin, a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku.
 6. Jeżeli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, produkty oferowane w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi produktów bez wad.
 7. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Klienta powoduje ponoszenie przez Klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
 8. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
 9. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
 10. mediację,
 11. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
 12. zwrócenie się do Federacji Konsumentów,
 13. skorzystanie z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr (Platforma ODR)
 • 2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

Sklep / Sklep Internetowy– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem https://socialdream.pl.

Sprzedawca – Trutek Fasteners Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, Al. Krakowska 38, 05-090 Janki, NIP: 5342256188, REGON: 015722173, KRS: 0000205488, adres elektroniczny: info@trutek.com.pl.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego,

Konto Klienta – indywidualny panel Klienta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu, oznaczony loginem i hasłem, służący do nabywania produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego,

Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty w Sklepie internetowym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, nabywająca produkty w Sklepie internetowym w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

Regulamin – niniejszy dokument, określający prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz warunki składanie zamówień i dokonywania zakupów w Sklepie internetowym.

Produkty –dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem

Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 • 3 Zamówienia
 1. Informacje o Produktach prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży lub świadczenia usług.
 2. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 3. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia.
 4. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „Koszyka” Produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „Koszyka”.
 5. Klient po ostatecznym dodaniu produktów do „Koszyka” zostaje przekierowany do formularza służącego do składania zamówień, celem podania adresu, danych płatnika oraz metody płatności. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania zamówienia. Złożenie zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Kupuję i płacę”.
 6. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza przed złożeniem zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.
 7. Naciśnięcie na przycisk „Kupuję i płacę” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 8. Informacja o całkowitej wartości zamówienia jest każdorazowo podawana na stronie Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.
 9. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Klientowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub powiązany z Kontem klienta. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
 10. Wraz z informacją o przyjęciu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi załączniki w formacie PDF w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz wzoru formularza reklamacji.
 11. Klient może składać zamówienia w Sklepie internetowym o każdej porze, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 

 • 4 Płatność i cena

1.Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki

 1. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego: 11 1600 1462 1084 0447 9000 0002,

b.) płatnością w systemie przelewy 24

d.) za pobraniem

 

 • 5 Realizacja zamówienia
 1. W celu zrealizowania zamówienia dokonanego za pośrednictwem Sklepu internetowego, Sprzedawca w ciągu 48 godzin od momentu złożenia przez Kupującego zamówienia, po przesłaniu Kupującemu jego potwierdzenia, prześle zakupione przez Kupującego produkty pod wskazany adres dostawy w zamówieniu.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską. Koszty dostawy uzależnione są od ilości zamówionych produktów. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 4. Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Kupującego w formularzu zamówienia.
 5. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że kontakt z Kupującym jest niemożliwy, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

 

 • 6 Odstąpienie od umowy
 1. Klient będący Konsumentem, który za pośrednictwem Sklepu internetowego zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Klient, uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zrealizować poprzez wysłanie wypełnionego i podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: Trutek Fasteners Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, Al. Krakowska 38, 05-090 Janki, adres elektroniczny: info@trutek.com.pl.
 3. Wykonując prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Klient może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego, który również został przesłany Klientowi jako załącznik wraz z informacją o przyjęciu zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazał inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

 • 7 Rękojmia za wady
 1. Klientowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 2. Wobec Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta będącego Konsumentem pisemnie na adres: Trutek Fasteners Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, Al. Krakowska 38, 05-090 Janki, adres elektroniczny: reklamacje@trutek.com.pl.
 4. Składając reklamację Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku składania reklamacji bez wykorzystania wzoru formularza reklamacji zaleca się podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym co najmniej: 1) imię, nazwisko, adres do korespondencji i dane kontaktowe; 2) informacje dotyczące daty zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem jej zawarcia; 3) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; 4) żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient zostanie powiadomiony o tym czy Sprzedawca wyraża, czy też nie, zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu. W przypadku wyrażenia zgody, Sprzedawca wskaże Klientowi podmiot właściwy do pozasądowego rozwiązania sporu.

 

 • 8 Ochrona Danych Osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów określone zostały w „Polityce prywatności”, dostępnej pod adresem: https://socialdream.pl/polityka-prywatnosci, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

 

 • 9 Postanowienia końcowe
 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
 3. Sprzedawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Sklepu internetowego. Zmiany Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego.
 4. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
 5. Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu oraz zostaje poddany jurysdykcji sądów polskich.
 6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.